Over mijn bedrijf

Vanuit mijn bedrijf, Joris Driehuis Groene Diensten, lever ik het complete pakket diensten dat nodig is voor het aanleggen en beheren van (natuur)terreinen in het buitengebied. Daarbij help ik onder andere terreineigenaren met het realiseren van hun doelstellingen. Ik ben in 2020 voor mijzelf begonnen. Verder op de website leest u voorbeelden van werkzaamheden die ik kan uitvoeren.

In 2000 heb ik mijn studie Bos - en natuurbeheer afgerond aan de IAHL te Velp. Ik heb ruim 20 jaar ervaring opgedaan bij verschillende terreinbeherende organisaties, waaronder Staatsbosbeheer Dwingeloo, en Natuurmonumenten Noord- West Veluwe en Salland. Daarnaast ben ik werkzaam geweest bij het Recreatieschap in de provincie Drenthe en vanuit de Bosgroep in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Voor mij bleek dit moment de juiste stap om zelfstandig aan de slag te gaan.

Ik ben graag in contact met de ander en zoek de samenwerking op. Waar het kan combineer ik uitvoering en beleid, juist dat complete pakket aan werkzaamheden aanbieden en uitvoeren vind ik waardevol om te doen. Het één staat namelijk nooit los van het ander.

Voor contact kunt u bellen, mailen of een Whats-app bericht sturen.

Mobiel: 06-30747712

Email: info@jorisdriehuisgroenediensten.nl

Volg mij ook op Facebook en Instagram.

Bos- en natuurbeheer


In het beheren van verschillende bos- en natuurterreinen in noord- en oost Nederland heb ik ruime ervaring. Van de particuliere bossen en landgoederen in Friesland en Salland tot de grote bosgebieden in Drenthe en de Veluwe. Tijdens dit beheer ben ik gewend om zowel vanuit een economische duurzame doelstelling te kunnen werken als vanuit een ecologische doelstelling. Bij mijn aanpak van het beheer van een bosgebied staat de wens van de eigenaar/beheerder en de omstandigheden van het bos centraal. Waarbij ik oog heb voor de bestaande ecologische, cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve waarden. Doordat ik op diverse locaties met verschillende doelstellingen heb gewerkt, kan ik putten uit deze ervaringen en maatwerk leveren. Dit mede doordat ik samenwerk met gespecialiseerde en betrouwbare partners.

Naast het bosbeheer heb ik in dezelfde gebieden gewerkt in het beheer van natuurterreinen. Dit waren veelal heideterreinen en vennen/veentjes. Maar ook beken en kleine rivieren, zoals de Leuvenumse beek en de Regge.

Binnen deze bos en natuurterreinen ben ik als belangenbehartiger, projectleider, en/of toezichthouder betrokken geweest bij diverse natuurontwikkelingsprojecten. Zoals de hermeandering van de Regge bij landgoed Eerde, het aanleggen van ecoducten op de Veluwe, hydrologisch herstel in het Drents-Friese Wold en Dwingelderveld en de omvorming van bossen.

Mijn visie op het beheer van bos- en natuurterreinen is dat nuance in de maatregel en spreiding in ruimte en tijd op korte termijn de meeste natuurwaarde behoudt en commotie bij omgeving en publiek voorkomt, waardoor er op lange termijn meer ruimte ontstaat voor het toepassen van nieuwe inzichten. Daarbij is een goede planning van het beheer en het continu uitvoeren van (kleine) maatregelen een belangrijke basis.

Welke diensten bied ik aan:

Organiseren

- projectleiding en aanbestedingen van natuurontwikkelings en natuurbeheer werkzaamheden

- toezicht en/of ecologische begeleiding bij natuurontwikkelingsprojecten

- verkoop van hout (op stam)

- blessen en houtmeten en aanwijzen van toekomstbomen

- bos aanplanten en natuurlijke verjonging

- inventarisatie tbv gedragscode bosbeheer en natuurbeheer


Uitvoeren

- interim uitvoerders functies binnen beheerteam bij terreinbeheerders of bij andere instellingen en organisaties

- maaien en/of kleinschalig plaggen van heides en graslanden

- aanleg en onderhoud van bossen

- verzorging aanplant en natuurlijke verjonging

- voorbereiding van plantwerkzaamheden of grondbewerking voor natuurlijke verjonging

- leveren van plantsoen

- verzorgen van aanplant van plantsoen en aanbrengen van beschermingsmiddelen tegen

wildschade

- bestrijding van ongewenste soorten (Amerikaanse vogelkers en Japanse duizendknoop)

- populatiebeheer en bestrijding invasieve uitheemse soorten

- aanleggen van afrastering (voor vee of wolfwerend)


Beheren

- interim beheerders functies beheerteam bij terreinbeheerders of bij andere instellingen en organisaties

- bepalen van gewenst beheer en beheerplannen schrijven

- advies bosverjonging en voorkoming van schade door wild

- dunnings advies

- faunabeheer

- begrazingsadvies


Inspireren

- maatwerk cursussen bosbeheer

projecten tot nu toe:

Interesse?

  • Voor de verschillende soorten werkzaamheden hanteer ik maatwerk tarieven. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek een begroting of offerte.

Landschap en landbouw


Als jonge jongen wilde ik boer worden, dat is (nog) niet gelukt. Toch heb ik als boswachter de kans gehad om regelmatig met agrarische ondernemers te werken, waardoor ik van hen veel heb geleerd.

Veel nieuwe natuurgebieden bestaan uit (voormalige) landbouwgronden die door maaien en afvoeren worden verschraald. Dit omvormingsbeheer vraagt om aandacht. Door op basis van wetenschappelijk onderzoek de juiste maatregel op de juiste plek uit te voeren wordt, met behoud van bestaande natuurwaarden, toegewerkt naar een vorm van definitief beheer. Dit kan alleen een succes worden wanneer de uitvoerder, vaak de pachter, weet waarom hij wat moet doen. of juist moet laten. Dit behoeft een goede instructie (als bijzondere bepalingen) in bijvoorbeeld het pachtcontract, maar vooral contact voor, tijdens en na de werkzaamheden ter plaatse. In een goed gesprek met waardering voor elkaars ideeën en belangen.

Op diverse landgoederen en natuurgebieden, zoals de Hierdensepoort, weidevogelgebied Lierderbroek en de Landgoederen Oldenaller en Eerde, heb ik op deze wijze pachters gecoacht in het voeren van het gewenste beheer.

In dezelfde gebieden heb ik als projectleider en beheerder gewerkt aan de aanleg en het beheer van landschapselementen.

https://www.destentor.nl/ommen/kudde-schapen-op-landgoed-eerde~aff4e398/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F . https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/slingerende-regge-zorgt-voor-spektakel

Naast deze ervaringen in beheer en organisatie heb ik mij ook gespecialiseerd in het snoeien van hoogstam fruitbomen en het op diverse manieren toepassen van het 'Sinus beheer' tijdens het beheren van graslanden.

Welke diensten bied ik aan:

Organiseren

- opstellen van pachtcontracten

- beheer van graslanden en akkers aansturing van pachters en aannemers.


Uitvoeren

- aanleg en onderhoud aan landschapselementen

- beheer van parken en landschappelijke tuinen

- aanleg van voedselbossen en boomgaarden

- snoeien van (hoogstam) fruitbomen

- opsnoeien laanbomen

- aanleg van (wolfkerend) rasters

- maatwerk bij maaien natuurlijk grasland (sinusbeheer)

- bestrijding ongewenst soorten (plant en dier)


beheren

- beplantingsplannen voor voedselbossen/permaculturen en boomgaarden

- inrichtingsplannen voor landschappelijke omgeving


Inspireren

- maatwerk cursussen ecologisch berm, - slootkantbeheer

- coaching en aansturing van pachter bij beheer van graslanden en akkers

projecten tot nu toe:

  • Snoeien van diverse boomgaarden

  • Levering van plantgoed en boombeschermers voor diverse boomgaarden

  • Onderhoud aan poelen


Interesse?

  • Voor de verschillende soorten werkzaamheden hanteer ik maatwerk tarieven. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek een begroting of offerte.

foto's: Albert Henckel, Rilana Punt, Ella Roelfs en Susanne Ruifrok

Mens en omgeving


In de loop der jaren heb ik geleerd hoe belangrijk de betrokkenheid van omwonenden en gebruikers is, bij het beheer van natuurgebieden. Niet alleen voor het creëren van draagvlak voor je beleid, maar zeker ook omdat het inspireert en energie geeft.

De kap van vele hectares bos in het Dwingelerveld bracht onrust teweeg. Ondanks intensieve communicatie (ttps://www.yumpu.com/nl/document/read/20328901/veldspraak-2-2004-dwingelderveld. ) was het lastig om de omgeving voldoende te bereiken. Gelukkig zochten een aantal verontruste omwonende ons als beheerders op met de vraag om uitleg en om eigen ideeën aan te dragen. Hier is uiteindelijk een enthousiast groep vrijwilligers en gebruikers participanten uit ontstaan.


Ik ga altijd de dialoog aan met mijn omgeving. https://www.destentor.nl/harderwijk/boswachter-vertelt-en-luistert-naar-boomwensen~a4b1ee0d/

Mijn filosofie is dat het vooraf helder communiceren meer genoegdoening geeft en daarmee energie oplevert, dan achteraf problemen moeten oplossen.


Als boswachter bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, maar ook als bestuurslid van Stichting Dwingeler Ommetjes heb ik vrijwilligersgroepen opgezet en begeleid. Ik heb ervaring met de organisatie van vrijwilligerswerk in vele vormen (beheer van vastgoed en natuurgebieden, huismeester van een kasteel en toezichthouders). Door maatwerk te leveren en in te zien wat de (informatie)behoefte van een vrijwilligersgroep is, kan ik het vrijwilligerswerk soepel laten verlopen.


In diverse natuurgebieden heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe recreatieve voorzieningen. Zoals het plankenpad in boswachterij Dwingeloo en buitenleslokalen in de Hierdensepoort en aan de Vlakendijk in Dwingeloo.

Welke diensten bied ik aan:

Organiseren

- begeleiden van vrijwilligers

- ontwikkeling van recreatieve routes

- quickcans in het kader van de Wet natuurbescherming


Uitvoeren

- aanleg en onderhoud van recreatieve voorzieningen zoals speelnatuur

- gastheerschap toezicht en bos en natuurterreinen

- onderhoud (o.a. bladblazen) van wegen en paden


beheren

- communicatie proces rond natuurbeheer en -ontwikkelingsprojecten


Inspireren

- opzetten van gebruikers participatie- en vrijwilligersgroepen

- informatiebijeenkomsten voor natuurbeheer en -ontwikkelingsprojecten

- natuurexcursies

projecten tot nu toe:

  • Quickscans Wet natuurbescherming voor Landgoed Rostwijk Dwingeloo, Papiliorama Havelte, De Samenwerking BV en Stichting Diever Village of Shakespeare.

  • Privé excursies.

Interesse?

  • Voor de verschillende soorten werkzaamheden hanteer ik maatwerk tarieven. Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek een begroting of offerte.